Menu Close

บริการเป็นเลขานุการประจำธุรกิจ

บริการเป็นเลขานุการประจำธุรกิจ
Spread the love

 

บริการเป็นเลขานุการประจำธุรกิจ

มอบงานเลขานุการบริษัทให้เราดูแล ซึ่งเรามีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อลดอาการปวดหัวและให้ความสบายใจในการดำเนินธุรกิจหลักของท่านอย่างไร้กังวล โดยการบริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความนั้น รับรองประกันได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ทนายความที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของท่าน จะดูแลทะเบียนหุ้นของบริษัทและการโอนหุ้น จัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานการประชุม บริการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างหุ้นที่ซับซ้อน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความสามารถให้ความอุ่นใจว่าบริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคุณมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านบรรษัทภิบาลที่อาจเกิดขึ้น

เราบริการเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และทันสมัย 

อาทิเช่น

เอกสารการโอนหุ้น
ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ
การร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
การรายงานประจำปีและการตรวจสอบบัญชี

เราจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัท
กรรมการบริษัท
ชื่อบริษัทหรือที่อยู่
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ทุน

 

 

บริการเป็นเลขานุการประจำธุรกิจ

มอบงานเลขานุการบริษัทให้เราดูแล ซึ่งเรามีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อลดอาการปวดหัวและให้ความสบายใจในการดำเนินธุรกิจหลักของท่านอย่างไร้กังวล โดยการบริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความนั้น รับรองประกันได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ทนายความที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของท่าน จะดูแลทะเบียนหุ้นของบริษัทและการโอนหุ้น จัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานการประชุม บริการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างหุ้นที่ซับซ้อน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความสามารถให้ความอุ่นใจว่าบริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคุณมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านบรรษัทภิบาลที่อาจเกิดขึ้น
เราบริการเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และทันสมัย 
อาทิเช่น
เอกสารการโอนหุ้น
ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ
การร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
การรายงานประจำปีและการตรวจสอบบัญชี
เราจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นบริษัท
กรรมการบริษัท
ชื่อบริษัทหรือที่อยู่
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ทุน
 

 

บริการเป็นเลขานุการประจำธุรกิจ

มอบงานเลขานุการบริษัทให้เราดูแล ซึ่งเรามีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อลดอาการปวดหัวและให้ความสบายใจในการดำเนินธุรกิจหลักของท่านอย่างไร้กังวล โดยการบริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความนั้น รับรองประกันได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ทนายความที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของท่าน จะดูแลทะเบียนหุ้นของบริษัทและการโอนหุ้น จัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานการประชุม บริการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างหุ้นที่ซับซ้อน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริการเลขานุการบริษัทที่จัดการโดยทนายความสามารถให้ความอุ่นใจว่าบริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคุณมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านบรรษัทภิบาลที่อาจเกิดขึ้น
เราบริการเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และทันสมัย 
อาทิเช่น
เอกสารการโอนหุ้น
ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการ
การร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
การรายงานประจำปีและการตรวจสอบบัญชี
เราจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นบริษัท
กรรมการบริษัท
ชื่อบริษัทหรือที่อยู่
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ทุน