Menu Close

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ ..
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..

บริการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่คดีความ

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ ..
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..

บริการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่คดีความ

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ ..
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..