Menu Close

คดีแรงงาน (Labour Law)

คดีอาญา
Spread the love

 

คดีแรงงาน (Labour Law)

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือที่เรียกว่า Work from home ซึ่งก็ได้ผลดี ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าอนาคตของการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่บริษัท ปรากฏการนี้เกิดเป็นความท้าทายใหม่ ทั้งต่อตัวนายจ้างและลูกจ้าง โดยนายจ้างอาจจะต้องการพนักงานที่มีทักษะและความรับผิดชอบต่อตนเองที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ซึ่งพนักงานเองก็จะต้องปรับตัว ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันได้

บริษัทจึงต้องการคำแนะนำทางกฎหมาย เพื่อให้พนักงานของตนมีประสิทธิผลตามความต้องการ ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อให้มีเงื่อนไขการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรือการขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราวสำหรับพนักงานที่มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเติบโตต่อไปในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้

เรามีทนายความที่มีประสบการณ์สูงในด้านกฎหมายแรงงานและการฟ้องร้องคดีแรงงาน ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน และการบริการ สำหรับช่วยเหลือทั้งผู้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
นอกจากนี้แล้ว เรายังให้คำปรึกษาด้านแรงงานเพื่อให้องค์กรธุรกิจของท่านสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานรวมไปจนถึงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน อันได้แก่
การจัดทำระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน
การทำข้อตกลงการจ้างงาน
การทำค่าตอบแทนผู้บริหาร
การยุติข้อเรียกร้องการจ้างงาน
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
ค่าชดเชยและเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน
การยื่นประกันสังคม
การกำหนดสิทธิพิเศษและสวัสดิการในการจ้างงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

คดีแรงงาน (Labour Law)

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือที่เรียกว่า Work from home ซึ่งก็ได้ผลดี ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าอนาคตของการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่บริษัท ปรากฏการนี้เกิดเป็นความท้าทายใหม่ ทั้งต่อตัวนายจ้างและลูกจ้าง โดยนายจ้างอาจจะต้องการพนักงานที่มีทักษะและความรับผิดชอบต่อตนเองที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ซึ่งพนักงานเองก็จะต้องปรับตัว ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันได้
บริษัทจึงต้องการคำแนะนำทางกฎหมาย เพื่อให้พนักงานของตนมีประสิทธิผลตามความต้องการ ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อให้มีเงื่อนไขการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรือการขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราวสำหรับพนักงานที่มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเติบโตต่อไปในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้
เรามีทนายความที่มีประสบการณ์สูงในด้านกฎหมายแรงงานและการฟ้องร้องคดีแรงงาน ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน และการบริการ สำหรับช่วยเหลือทั้งผู้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
นอกจากนี้แล้ว เรายังให้คำปรึกษาด้านแรงงานเพื่อให้องค์กรธุรกิจของท่านสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานรวมไปจนถึงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน อันได้แก่
การจัดทำระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน
การทำข้อตกลงการจ้างงาน
การทำค่าตอบแทนผู้บริหาร
การยุติข้อเรียกร้องการจ้างงาน
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
ค่าชดเชยและเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน
การยื่นประกันสังคม
การกำหนดสิทธิพิเศษและสวัสดิการในการจ้างงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
 
 

คดีแรงงาน (Labour Law)

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือที่เรียกว่า Work from home ซึ่งก็ได้ผลดี ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าอนาคตของการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่บริษัท ปรากฏการนี้เกิดเป็นความท้าทายใหม่ ทั้งต่อตัวนายจ้างและลูกจ้าง โดยนายจ้างอาจจะต้องการพนักงานที่มีทักษะและความรับผิดชอบต่อตนเองที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ซึ่งพนักงานเองก็จะต้องปรับตัว ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันได้
บริษัทจึงต้องการคำแนะนำทางกฎหมาย เพื่อให้พนักงานของตนมีประสิทธิผลตามความต้องการ ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อให้มีเงื่อนไขการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรือการขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราวสำหรับพนักงานที่มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเติบโตต่อไปในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้
เรามีทนายความที่มีประสบการณ์สูงในด้านกฎหมายแรงงานและการฟ้องร้องคดีแรงงาน ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน และการบริการ สำหรับช่วยเหลือทั้งผู้ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
นอกจากนี้แล้ว เรายังให้คำปรึกษาด้านแรงงานเพื่อให้องค์กรธุรกิจของท่านสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานรวมไปจนถึงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน อันได้แก่
การจัดทำระเบียบและข้อบังคับในการทำงาน
การทำข้อตกลงการจ้างงาน
การทำค่าตอบแทนผู้บริหาร
การยุติข้อเรียกร้องการจ้างงาน
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
ค่าชดเชยและเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน
การยื่นประกันสังคม
การกำหนดสิทธิพิเศษและสวัสดิการในการจ้างงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้