Menu Close

คดีเกี่ยวกับ การผิดสัญญา

คดีอาญา
Spread the love

 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาต่าง ๆ

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ก็จะเกิดสิทธิเรียกร้องได้ หากไม่สามารถยุติกันได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญานั้น
เราให้บริการทั้งการให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งคดีสัญญาทางแพ่งและและคดีสัญญาปกครอง เพื่อให้ท่านสามารถเรียกร้องตามสิทธิในสัญญาด้วยความเป็นธรรม 
คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา อาทิเช่น
คดีผิดสัญญาเงินกู้ยืมและประกันการชำระหนี้
คดีผิดสัญญาจ้างทำของ
คดีผิดสัญญาซื้อขาย
คดีผิดสัญญาเช่า
คดีผิดสัญญาเช่าซื้อ
คดีผิดสัญญาขายฝาก
คดีผิดสัญญาจำนำ จำนอง

เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาต่าง ๆ

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ก็จะเกิดสิทธิเรียกร้องได้ หากไม่สามารถยุติกันได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญานั้น
เราให้บริการทั้งการให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งคดีสัญญาทางแพ่งและและคดีสัญญาปกครอง เพื่อให้ท่านสามารถเรียกร้องตามสิทธิในสัญญาด้วยความเป็นธรรม
คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา อาทิเช่น
คดีผิดสัญญาเงินกู้ยืมและประกันการชำระหนี้
คดีผิดสัญญาจ้างทำของ
คดีผิดสัญญาซื้อขาย
คดีผิดสัญญาเช่า
คดีผิดสัญญาเช่าซื้อ
คดีผิดสัญญาขายฝาก
คดีผิดสัญญาจำนำ จำนอง
 
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาต่าง ๆ

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ก็จะเกิดสิทธิเรียกร้องได้ หากไม่สามารถยุติกันได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญานั้น
เราให้บริการทั้งการให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งคดีสัญญาทางแพ่งและและคดีสัญญาปกครอง เพื่อให้ท่านสามารถเรียกร้องตามสิทธิในสัญญาด้วยความเป็นธรรม 
คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา อาทิเช่น
คดีผิดสัญญาเงินกู้ยืมและประกันการชำระหนี้
คดีผิดสัญญาจ้างทำของ
คดีผิดสัญญาซื้อขาย
คดีผิดสัญญาเช่า
คดีผิดสัญญาเช่าซื้อ
คดีผิดสัญญาขายฝาก
คดีผิดสัญญาจำนำ จำนอง
 
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้