Menu Close

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

คดีอาญา
Spread the love

 

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครองคือ น.ส.3 , น.ส.3 ก หรือ ส.ค.1 หรือเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ต่อสู้กับรัฐได้เลย เป็นต้น สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่อาจเกิดข้อพิพาทกันได้ เช่น กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 2 , สิทธิครอบครองปรากฎอยู่ในบรรพ 4 ลักษณะ 3 , ภาระจำยอมตามบรรพ 4 ลักษณะ 4, สิทธิอาศัย ตามบรรพ 4 ลักษณะ 5 , สิทธิเหนือพื้นดิน ตามบรรพ 4 ลักษณะ 6 , สิทธิเก็บกิน ตาม บรรพ 4 ลักษณะ 4 , ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามบรรพ 4 ลักษณะ 8 เป็นต้น
ซึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินนั้นมีทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ เช่น นักกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการให้ท่าน ซึ่งเรามีนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์สามารถที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการให้ท่านได้เป็นอย่างดี 
ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ เช่น
คดีเรียกที่ดินคืน
คดีถอนคืนการให้
คดีครอบครองปรปักษ์
คดีจำนองที่ดิน
คดีขายฝาก
การขอรับชำระหนี้จำนอง ก่อนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
ทางจำเป็น
ภาระจำยอม
คดีบุกรุก
การแบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์รวม

 

เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

 

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครองคือ น.ส.3 , น.ส.3 ก หรือ ส.ค.1 หรือเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ต่อสู้กับรัฐได้เลย เป็นต้น สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่อาจเกิดข้อพิพาทกันได้ เช่น กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 2 , สิทธิครอบครองปรากฎอยู่ในบรรพ 4 ลักษณะ 3 , ภาระจำยอมตามบรรพ 4 ลักษณะ 4, สิทธิอาศัย ตามบรรพ 4 ลักษณะ 5 , สิทธิเหนือพื้นดิน ตามบรรพ 4 ลักษณะ 6 , สิทธิเก็บกิน ตาม บรรพ 4 ลักษณะ 4 , ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามบรรพ 4 ลักษณะ 8 เป็นต้น
ซึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินนั้นมีทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ เช่น นักกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการให้ท่าน ซึ่งเรามีนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์สามารถที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการให้ท่านได้เป็นอย่างดี 
ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ เช่น
คดีเรียกที่ดินคืน
คดีถอนคืนการให้
คดีครอบครองปรปักษ์
คดีจำนองที่ดิน
คดีขายฝาก
การขอรับชำระหนี้จำนอง ก่อนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
ทางจำเป็น
ภาระจำยอม
คดีบุกรุก
การแบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์รวม
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
 

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครองคือ น.ส.3 , น.ส.3 ก หรือ ส.ค.1 หรือเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ต่อสู้กับรัฐได้เลย เป็นต้น สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่อาจเกิดข้อพิพาทกันได้ เช่น กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 2 , สิทธิครอบครองปรากฎอยู่ในบรรพ 4 ลักษณะ 3 , ภาระจำยอมตามบรรพ 4 ลักษณะ 4, สิทธิอาศัย ตามบรรพ 4 ลักษณะ 5 , สิทธิเหนือพื้นดิน ตามบรรพ 4 ลักษณะ 6 , สิทธิเก็บกิน ตาม บรรพ 4 ลักษณะ 4 , ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามบรรพ 4 ลักษณะ 8 เป็นต้น
ซึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินนั้นมีทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากดำเนินการไม่ถูกต้องจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ เช่น นักกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการให้ท่าน ซึ่งเรามีนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์สามารถที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการให้ท่านได้เป็นอย่างดี 
ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ เช่น
คดีเรียกที่ดินคืน
คดีถอนคืนการให้
คดีครอบครองปรปักษ์
คดีจำนองที่ดิน
คดีขายฝาก
การขอรับชำระหนี้จำนอง ก่อนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
ทางจำเป็น
ภาระจำยอม
คดีบุกรุก
การแบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์รวม
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้