Menu Close

คดีล้มละลาย

คดีล้มละลาย
Spread the love

 

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน ซึ่งด้วยแนวความคิดของเจ้าหนี้ที่จะติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนนั้น อาจนำไปสู่การล้มละเลยของลูกหนี้ได้โดยง่าย ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีการประนีประนอมทางการเงิน 

เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินโดยสามารถ จัดการหนี้สินด้วยความสมัครใจร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ลูกหนี้ถึงจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ก็จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 3 ปี ซึ่งการดำเนินคดีล้มละลายนั้นแตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งสามัญอื่น ๆ กล่าวคือ การฟ้องคดีแพ่งสามัญนั้น เป็นการฟ้องโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะต่าง ๆ เช่น นิติกรรม หนี้ และละเมิด เป็นต้น

 แล้วแต่ว่าลูกหนี้จะเป็นหนี้สินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะใด และวิธีการฟ้องนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เป็นการฟ้องตามกฎหมายล้มละลายและข้อกำหนดคดีล้มละลายซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ครอบคลุมทั้งเหตุแห้งการฟ้อง รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฟ้อง การพิจารณาและการพิพากษาคดี 

เว้นแต่ส่วนใดที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว กฎหมายจึงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งเรามีนักกฎหมายที่มีความชำนาญในเรื่องคดีล้มละลาย พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาคดีให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถที่จะรักษาสิทธิของท่านได้อย่างยุติธรรมตามความประสงค์

 

เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

 

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน ซึ่งด้วยแนวความคิดของเจ้าหนี้ที่จะติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนนั้น อาจนำไปสู่การล้มละเลยของลูกหนี้ได้โดยง่าย ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีการประนีประนอมทางการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินโดยสามารถ จัดการหนี้สินด้วยความสมัครใจร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ลูกหนี้ถึงจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ก็จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 3 ปี
ซึ่งการดำเนินคดีล้มละลายนั้นแตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งสามัญอื่น ๆ กล่าวคือ การฟ้องคดีแพ่งสามัญนั้น เป็นการฟ้องโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะต่าง ๆ เช่น นิติกรรม หนี้ และละเมิดเป็นต้น แล้วแต่ว่าลูกหนี้จะเป็นหนี้สินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะใด และวิธีการฟ้องนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เป็นการฟ้องตามกฎหมายล้มละลายและข้อกำหนดคดีล้มละลายซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ครอบคลุมทั้งเหตุแห้งการฟ้อง รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฟ้อง การพิจารณาและการพิพากษาคดี เว้นแต่ส่วนใดที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว กฎหมายจึงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งเรามีนักกฎหมายที่มีความชำนาญในเรื่องคดีล้มละลาย พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาคดีให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถที่จะรักษาสิทธิของท่านได้อย่างยุติธรรมตามความประสงค์
 
 เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน ซึ่งด้วยแนวความคิดของเจ้าหนี้ที่จะติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนนั้น อาจนำไปสู่การล้มละเลยของลูกหนี้ได้โดยง่าย ในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีการประนีประนอมทางการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินโดยสามารถ จัดการหนี้สินด้วยความสมัครใจร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ลูกหนี้ถึงจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ก็จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 3 ปี
ซึ่งการดำเนินคดีล้มละลายนั้นแตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งสามัญอื่น ๆ กล่าวคือ การฟ้องคดีแพ่งสามัญนั้น เป็นการฟ้องโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะต่าง ๆ เช่น นิติกรรม หนี้ และละเมิดเป็นต้น แล้วแต่ว่าลูกหนี้จะเป็นหนี้สินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะใด และวิธีการฟ้องนั้นเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เป็นการฟ้องตามกฎหมายล้มละลายและข้อกำหนดคดีล้มละลายซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ครอบคลุมทั้งเหตุแห้งการฟ้อง รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฟ้อง การพิจารณาและการพิพากษาคดี เว้นแต่ส่วนใดที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว กฎหมายจึงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งเรามีนักกฎหมายที่มีความชำนาญในเรื่องคดีล้มละลาย พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาคดีให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถที่จะรักษาสิทธิของท่านได้อย่างยุติธรรมตามความประสงค์ 
 
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 – 17:00 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้