Menu Close

L&M Lawyer and Consulting office

 
        ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้าน..
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..

บริการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่คดีความ

บทความน่าสนใจ 

สำนักงานกฎหมาย  แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา

 

        ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้าน….
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..

บริการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่คดีความ

บทความน่าสนใจ 

 

สำนักงานกฎหมาย  แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา

     
   
 ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า 
สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 

บริการหลัก

คดีอาญา

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใด ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที เราเข้าใจดีว่า ความรู้สึกขวัญเสียและหมดหนทางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม..

คดีแพ่ง

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้..
 

คดีแรงงาน 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว หลายธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากที่เคยทำงานที่บริษัท กลับเป็นการทำงานจากที่บ้าน.. ..
 

คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา สัญญาเป็นนิติกรรมตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกัน เพื่อให้สัญญานั้นบรรลุผล แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้..

คดีเกี่ยวกับที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139
ที่ดินอาจมีได้ประเภท เช่น ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินมีเพียงสิทธิครอบ ครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครอง..

คดีล้มละลาย

ตราบใดที่ในสังคมยังมีบุคคที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีลูกหนี้ที่จะต้องล้มละลาย เพราะโดยธรรมชาติของเจ้าหนี้ย่อมที่จะติดตามบังคับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แก่ตน ส่วนลูกหนี้ก็พยายามหาทางให้หลุดพ้นจากหนี้สิน..

บริการอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่คดีความ

บทความน่าสนใจ